Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Međunarodna smotra folklora u Zagrebu daljnjem tekstu: Međunarodna smotra folklora u Zagrebu), kao voditelj obrade osobnih podataka izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na jasan i transparentan način te želimo upoznati s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici se mogu u svakom trenutku obratiti Klimi Buhin sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka odgovorna je Međunarodna smotra folklora u Zagrebu, email: msf@msf.hr

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Međunarodna smotra folklora u Zagrebu prikuplja osnovne podatke na sljedeće načine:

1. Izravno od strane samih korisnika na način da ih korisnici sami dostave uz privolu Međunarodne smotre folklora u Zagrebu kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik je dužan dostaviti Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu sljedeće podatke koji su istome potrebni.
a) ime i prezime ili naziv tvrtke ili pravne osobe;
b) adresa;
f) kontakt broj telefona i/ili mobitela;
g) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);

2. Iz drugih izvora odnosno od naših partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);

3. Automatski posjetom našoj mrežnoj (web) stranici i aplikacijama, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku , spremanje preferencija korisnika, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Međunarodne smotra folklora u Zagrebu. Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i dalje može pregledavati web-stranice Međunarodne smotre folklora u Zagrebu. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika. Također, u navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

a) podatke o IP adresi;
b) podatke o korištenju pojedinih aplikacija;

Međunarodna smotra folklora u Zagrebu neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju

Osobne podatke Međunarodna smotra folklora u Zagrebu prikuplja na temelju privole koju je dao korisnik u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.

Međunarodna smotra folklora u Zagrebu prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika isključivo u svrhu stupanja u kontakt s korisnikom te za slanje informativnih obavijesti o događanjima Međunarodne smotre folklora u Zagrebu i ni za koje druge svrhe.

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika mogu se koristiti za slanje informativnih obavijesti o događanjima iz programa Međunarodne smotra folklora u Zagrebu ako je korisnik dao privolu za takvu obradu.

Međunarodna smotra folklora u Zagrebu može koristiti kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje obavijesti o svim relevantnim informacija iz domene rada Međunarodne smotra folklora u Zagrebu, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik ne usprotivi takvoj obradi.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Međunarodne smotra folklora u Zagrebu, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

Interne svrhe

Međunarodna smotra folklora u Zagrebu koristi određene podatke korisnika isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja informacija koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika. Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola korisnika.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika , Međunarodna smotra folklora u Zagrebu je u pojedinim slučajevima obvezna čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) od 6 mjeseci. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa Međunarodne smotre folklora u Zagrebu i/ili privole korisnika mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva krisnik odnosno kada se korisnik usprotivi takvoj obradi.

Prava korisnika

Pravo na pristup osobnim podacima

Međunarodna smotra folklora u Zagrebu se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka

Međunarodna smotra folklora u Zagrebu će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Međunarodna smotra folklora u Zagrebu će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika u sljedećim slučajevima:
a) kada osobni podaci korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
b) kada korisnik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
c) kada korisnik uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)
d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka Međunarodna smotra folklora u Zagrebu će osigurati u slučajevima kada korisnik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada Međunarodna smotra folklora u Zagrebu više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Međunarodne smotre folklora u Zagrebu.

Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Međunarodna smotra folklora u Zagrebu će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Gdje se osobni podaci obrađuju?

Osobne podatke korisnika, Međunarodna smotra folklora u Zagrebu obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Međunarodna smotra folklora u Zagrebu prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:
a) privole korisnika ;
b) radi ispunjenja zakonskih obveza Međunarodne smotre folklora u Zagrebu;
c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika.

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu na prikupljanje pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Kome se obratiti

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Međunarodne smotre folklora u Zagrebu, korisnici se mogu obratiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Međunarodna smotra folklora u Zagrebu zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranice Međunarodne smotre folklora u Zagrebu radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

U Zagrebu, svibanj 2018. godine